Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Jogszabály alapján megjelenítendő adatok

Tartalom

 

 

Az Intézmény feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítése
Adatkezelési szabályzat

Házirend

Törzskönyv Kivonat

Alapító Okirat

 

 

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Az Intézmény esetében nem értelmezhető. 

 

 

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Az Intézmény esetében nem értelmezhető. 

 

 

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Az Intézmény esetében nem értelmezhető. 

 

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Az Intézmény alapvetően nevelési és oktatási tevékenységet végez. A tevékenység sajátos jellege, összetettségéből adódó rövid összefoglaló ismertetése:

 Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit (óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei.

Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is). A nevelés, oktatás tartalmáról a Pedagógiai Programból kapható bővebb információ.

Magvető Pedagógiai Program

 

 

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Az Intézményen működő adatbázisok, nyilvántartások:

 

       §  alkalmazotti nyilvántartás

     §  bér- és munkaügyi adatbázis

       §  az intézménybe felvett gyermekekről vezetett nyilvántartás

       §  étkezési támogatás nyilvántartása

 

 

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 Az Intézmény esetében nem értelmezhető

 

 

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Az Intézmény esetében nem értelmezhető, mert nem testületi szerv.

 

 

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Az Intézmény esetében nem értelmezhető.


 

 

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények   

www.varosmajoriovodak.hu

 

 

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

jelenleg nincs


 

 

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai


Külső ellenőrzésekkel kapcsolatos információ

 

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Név: Bálint Beáta
Székhely: 1122 Bp. Városmajor utca 59/b
Postai cím:1122 Bp. Városmajor utca 59/b

Telefon:+361/2022566

Adatvédelmi felelős:Bálint Beáta

Eljárásrend: A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének szabályzata

 

 

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Az Intézmény a KIR, részére szolgáltat statisztikai adatokat.

 

 

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben május 31-éig tájékoztatja a Fenntartót.

 

 

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Az Intézmény nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.

 

 

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Az Intézmény nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.

 

 

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXC. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint közzéteendő adatok.

 

 

 

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

 

Az Intézmény nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.

 

 

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Az Intézmény nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.

 

 

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Az Intézmény nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.

 

 

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Az Intézmény nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.

 

 

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Az Intézmény nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.

 

 


powered by webstation.hu