Gazdálkodási adatok

Jogszabály alapján megjelenítendő adatok

Tartalom

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései - 2022. évi

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói - 2021. évi

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói - 2018. évi

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Az Intézményben foglalkoztatottak létszáma:29 fő

Személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok: 6.680.940 Ft.-/hó

Ebből 3 fő vezető beosztásúak munkabére és rendszeres juttatásai: 1.280.200 Ft.-/ hó

Alkalmazottaknak nyújtott béren kívüli juttatások 117.907.-/áh/év

Vidékről bejáró 2 fő kötelező hozzájárulása: 293.832 Ft.-

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Az Intézmény esetében nem értelmezhető az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásaira tekintettel


Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

5 M Ft-ot meghaladó értékű szerződések:

- 2012. év

- 2015. év

 

 


powered by webstation.hu